Missie

De Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO vzw) behartigt de belangen van de Vlaamse orthopedagogen en versterkt de plaats van de orthopedagoog in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Hiermee beogen we een kwaliteitsvolle ondersteuning van elke cliënt.

Visie

VVO vzw stelt een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gebaseerde uitoefening van het beroep van orthopedagoog voorop. Orthopedagogen verrichten vanuit een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader activiteiten gericht op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.

Overtuigd van de eigenheid en meerwaarde van de orthopedagogische discipline, zet VVO vzw zich in om het beroep te profileren ten aanzien van andere beroepsgroepen. Tegelijkertijd gelooft VVO vzw sterk in de kracht van multidisciplinair werken en samenwerking met andere beroepsverenigingen. Samen willen we gaan voor een betere toekomst waarin iedereen recht heeft op een volwaardig en kwaliteitsvol leven. Daarenboven heeft VVO vzw een rol naar het bredere publiek om het beroep van orthopedagoog onder de aandacht te brengen en te sensibiliseren over de meerwaarde van orthopedagogen.

Overtuigd van het belang van levenslang leren en ontwikkelen, informeert VVO vzw haar leden over nieuwe ontwikkelingen in de orthopedagogische praktijk en het onderzoek. Om die reden is samenwerking en communicatie met universiteiten voor VVO vzw dan ook belangrijk.

VVO vzw biedt een overleg- en netwerkplatform voor Vlaamse orthopedagogen en andere geïnteresseerden. VVO vzw brengt orthopedagogen in contact en bevordert samenwerking met partners.

VVO vzw speelt in op maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige, en economische veranderingen en behartigt de belangen van de orthopedagoog in dit debat. VVO vzw is een vereniging van vrijwilligers en steunt op inspraak van de leden.

Doelstellingen

  • Behartigen van de beroepsbelangen van orthopedagogen.
  • Formuleren van beleidsaanbevelingen en samenwerking met beleidsinstanties
  • Operationaliseren van beleidsbeslissingen voor de praktijk
  • Verstrekken van relevante informatie aan orthopedagogen
  • Organiseren en stimuleren van vormingen en studiedagen m.b.t het orthopedagogisch werkveld
  • Bevorderen van contacten, communicatie, ontmoeting en netwerking tussen orthopedagogen
  • Uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift; het VVO-tijdschrift
  • Informeren van het bredere publiek over de rol van orthopedagogen

Historiek

30 jaar VVO vzw

24 november 2016

Het 30-jarig bestaan van de VVO vzw werd gevierd met een ontmoetingsavond. Tijdens deze avond werd de vernieuwde VVO vzw aan haar leden voorgesteld en werd verder ingegaan op de erkenning en hieraan gekoppelde verplichte registratie voor orthopedagogen.

Lees meer

VVO vzw 2.0

1 september 2016

De erkenning van de orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep bracht voor de VVO vzw heel wat extra inspanningen en verantwoordelijkheden met zich mee. Er was nood aan een verdere professionalisering van de VVO vzw. Een werkgroep communicatie werd in het leven geroepen en samen met studenten van UCLL werd een communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt. Dit resulteerde in een…

Lees meer

Werkgroep erkenning

30 april 2014

Het bestuur van de VVO vzw stelde een werkgroep aan die zich actief bezighoudt met de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het beroepsstatuut van de orthopedagoog. Dit betreft zowel activiteiten die rechtstreeks met het wetsvoorstel te maken hebben, als ook activiteiten die er indirect aan gekoppeld zijn. Daarnaast werden er ook nieuwe werkgroepen in het leven…

Lees meer

Erkenning orthopedagogiek goedgekeurd

4 april 2014

De kaderwet met betrekking tot de erkenning van klinische psychologie en klinische orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep werd goedgekeurd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze wet moet in dit stadium nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten. Daarin zullen onder andere de voorwaarden voor erkenning als klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog nader bepaald worden.

Lees meer

VVO vzw 20 jaar

23 juni 2007

In 2007 bestond de VVO vzw 20 jaar. Dat werd gevierd met onder meer een nieuwe lay-out voor het tijdschrift.

Lees meer

Crisis

1 januari 1990

Begin jaren ‘90 maakte VVO vzw een crisis door. In reactie op de turbulente gang van zaken binnen de VVO vzw, richtten de drie Vlaamse universiteiten de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging van Orthopedagogen (VWVO) op. De relatie tussen beide verenigingen verliep moeizaam. Na enige tijd van inspanningen om de kloof te dichten, groeiden de twee verenigingen opnieuw…

Lees meer

VVO vzw

23 juni 1986

In 1986 werd de vereniging omgedoopt tot vzw.

Lees meer

Ontmoetingsdag

4 juni 1981

Op 4 juni 1981 werd vanuit Leuven actie ondernomen en een ontmoetingsdag georganiseerd. Daar werd besloten de VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen) op te richten. Geïnteresseerde orthopedagogen konden zich melden als bestuurslid. De eerste jaren werden gekenmerkt door dynamiek, samenwerking via werkgroepen en intensieve communicatie tussen leden en stuurgroep. In 1981 werd ook gestart met de…

Lees meer

Samenbrengen van studenten

31 december 1979

Eerste voorstellen voor de opstart van een nieuwe vereniging werden gelanceerd met als doel studenten en orthopedagogen van de Vlaamse universiteiten samen te brengen.

Lees meer

Herstart

31 december 1975

De V.O.O.G werd opgedoekt in 1975, maar enkele jaren later werden de eerste voorstellen gelanceerd voor de opstart van een nieuwe beroepsvereniging.

Lees meer

V.O.O.G

31 december 1969

Eind jaren ’60 werd de Vereniging van Orthopedagogen en Orthopedagogisch Geïnteresseerden (V.O.O.G.) opgericht.  De V.O.O.G. verenigde alle orthopedagogen.

Lees meer

Organigram VVO

drawit-diagram-6

Lijst Geregistreerde Orthopedagogen

Deze lijst biedt een overzicht van orthopedagogen geregistreerd bij VVO vzw. Geregistreerde orthopedagogen behaalden een masterdiploma orthopedagogiek en onderschreven de deontologische code van VVO vzw.

Wilt u als geregistreerde orthopedagoog ook opgenomen worden in deze lijst? Registreer u dan nu en geef bij registratie aan dat uw naam publiek bekend mag worden gemaakt op deze lijst.

REGISTREER JE HIER
Achternaam Voornaam Registratienummer Postcode Gemeente Land
Autrique Mieke VVO1710266 2018 Antwerpen België
Baisier Eva VVO1710097 2600 Berchem België
Baudry Pascale VVO1710455 2180 Ekeren België
Bernaerd Ann VVO1710149 9940 Evergem België
Bernaert Veerle VVO1710022 3118 Werchter België
Berthels Lori VVO1710434 2000 Antwerpen België
Boone Delphine VVO1710082 9971 Lembeke België
Borremans Femke VVO1710084 1755 Gooik België
Bruggeman Griet VVO1710232 8800 Roeselare België
Celis Cindy VVO1710390 9040 Sint-Amandsberg België
Collette Eva VVO1710458 3012 Wilsele België
Davits Deborah VVO1710464 2100 Deurne België
De Beule Ellen VVO1710325 3790 Sint-Martens-Voeren België
de Bruijn Lin VVO1710165 3220 Sint Pieters Rode België
De Bruyn Geertrude VVO1710034 9031 Drongen België
De Hert Ruth VVO1710265 9000 Gent België
De Jonghe Marjolijn VVO1710354 3060 Bertem België
De Maesschalck Makèl VVO1710195 9600 Ronse België
De Smedt Bert VVO1710156 9200 Dendermonde België
De Winter Ellen VVO1710466 2070 Zwijndrecht België
De Wit Els VVO1710157 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS België
Debodinance Ellen VVO1710357 3971 Heppen België
Demeulenaere Tom VVO1710289 9506 Smeerebbe-Vloerzegem België
Dendas Koenraad VVO1710046 3050 Oud-Heverlee België
Descheemaeker Mie-Jef VVO1710074 1982 WEERDE Nederland